facebook price-tags calendar
Завантажити документ

                 

Проект

вноситься народними депутатами України

 

Лаба М.М. (посв. № 276)
Загоруйко А.Л. (посв. № 58)
Колихаєв І.В. (посв. № 385)
Крулько І.І.  (посв. № 173)
Горват Р.І. (посв. № 274)
Петьовка В.В. (посв. №278)

 

З а к о н У к р а Ї н и

Про внесення змін до деяких законодавчих актів України
щодо захисту та розвитку бджільництва

_________________________________________________________________

 

 

Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:Внести зміни до таких законодавчих актів України:1. у Кримінальному кодексі України (Відомості Верховної Ради України, 2001 р., № 25-26, ст. 131):

  1. частину першу статті 201 після слів "вибухових речовин" доповнити словами "засобів захисту рослин, агрохімікатів, ветеринарних препаратів";

  2. частину другу статті 246 після слів "групою осіб" доповнити наступним текстом "а також медодайних дерев або чагарників";

  3. доповнити статтею 247-1 такого змісту:

" Стаття 247-1. Порушення законодавства про охорону бджіл

1. Порушення законодавства в галузі бджільництва про охорону бджіл, що призвело до масового отруєння або загибелі бджолиних сімей і завдало істотної шкоди, -

карається штрафом від трьох тисяч до п’яти тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або обмеженням волі на строк до двох років, з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк до двох років або без такого.

2. Неповідомлення (приховування) або надання неправдивої інформації фізичним або юридичним особам, які займаються бджільництвом, та органу місцевого самоврядування про виникнення загрози бджолам при застосуванні засобів захисту рослин (пестицидів чи агрохімікатів), якщо це призвело до масового отруєння або загибелі бджолиних сімей та завдало значної шкоди,-

карається штрафом від п’яти тисяч до десяти тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або обмеженням волі на строк до трьох років або позбавленням волі на той самий строк, з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк до трьох років.

3. Ті самі діяння, передбачені частинами першою або другою цієї статті, вчинені повторно або із застосуванням незареєстрованих засобів захисту рослин (пестицидів чи агрохімікатів), та/або спричинили тяжкі наслідки, -

караються обмеженням волі на строк від трьох до п’яти років або позбавленням волі на той самий строк, з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк до трьох років.

Примітка. 1. Істотною шкодою у цій статті вважається шкода, яка у десять і більше разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян.

2. Значною шкодою у цій статті вважається шкода, яка у п’ятдесят і більше разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян.

3. Тяжкими наслідками у цій статті вважається шкода, яка у двісті п’ятдесят і більше разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян. ".2. у Кодексі України про адміністративні правопорушення (Відомості Верховної Ради УРСР, 1984 р., додаток до № 51, ст. 1122):

1) в абзаці другому статті 83 слова "від трьох до семи" замінити словами "від п’ятдесяти до ста", а слова "від семи до десяти" – словами "від ста до п’ятисот".

2) у статті 83-1:

після абзацу сьомого доповнити новим абзацом такого змісту:

"7) непроходження спеціальної підготовки та неотримання відповідного допуску та посвідчення на право проведення робіт, пов’язаних з транспортуванням, зберіганням, застосуванням та торгівлею засобами захисту рослин.".

У зв’язку з цим, абзац восьмий вважати абзацом дев’ятим.

В абзаці дев’ятому слова "від п’яти до десяти" замінити словами "від п’ятдесяти до ста", а слова "від десяти до вісімдесяти" – словами "від ста до п’ятисот".".

3) доповнити статтею 160-5 такого змісту:

"Стаття 160-5. Порушення правил роздрібної торгівлі ветеринарними препаратами

Роздрібна торгівля ветеринарними препаратами поза закладами ветеринарної медицини чи ветеринарними аптеками, або після закінчення строку використання таких препаратів чи такими, що не зареєстровані в Україні, -

тягнуть за собою накладення штрафу від п’ятдесяти до ста неоподатковуваних мінімумів доходів громадян з конфіскацією таких препаратів і грошей, одержаних внаслідок вчинення цього адміністративного правопорушення, чи без такої.

Дії, передбачені частиною першою цієї статті, вчинені особою, яку протягом року було піддано адміністративному стягненню за таке саме правопорушення, -

тягнуть за собою накладення штрафу від ста до п’ятисот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян з конфіскацією таких препаратів і грошей, одержаних внаслідок вчинення цього адміністративного правопорушення."

 

4) в абзаці другому статті 188-12 слова "від п’яти до десяти" замінити словами "від п’ятдесяти до ста", а слова "від десяти до вісімнадцяти" – словами "від ста до трьохсот".

 

5) частину першу статті 221 після цифр "160" доповнити цифрами "160-5";

 

6) частину другу статті 238-4 викласти у такій редакції:

"Від імені центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері захисту рослин, розглядати справи про адміністративні правопорушення і накладати адміністративні стягнення мають право головний державний фітосанітарний інспектор України, головні державні фітосанітарні інспектори в Автономній Республіці Крим, областях, їх заступники, а також державні фітосанітарні інспектори.".

 

7) в абзаці "центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері безпечності та окремих показників якості харчових продуктів, центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері ветеринарної медицини, уповноважених підрозділів ветеринарної міліції (статті 42-1, 42-2, 107, 166-22, 188-22)" пункту 1 частини першої статті 255 після цифр "107" доповнити цифрами "160-5".

 

3. у Земельному кодексі України (Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2002, № 3-4, ст. 27) внести наступні зміни:

1) пункт "а)" частини третьої статті 22 після слова "городництва" доповнити словом "бджільництва";

 

2) статтю 22 доповнити частиною шостою:

"6. Власникам пасік надається першочергове право на отримання земельних ділянок за рахунок земель запасу або резервного фонду для заняттям бджільництвом."

 

4. у Законі України "Про захист рослин" (Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1998, № 50-51, ст. 310 ) частину другу статті 18 після слів "і особистої безпеки" доповнити абзацом восьмим такого змісту:

"здійснювати обробку рослин засобами їх захисту з урахуванням вимог законодавства про бджільництво;"

У зв’язку з цим, абзаци восьмий – дев’ятий вважати відповідно абзацами дев’ятим – десятим.

 

5. у Законі України "Про пестициди і агрохімікати" (Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1995, № 14, ст.91) доповнити частиною третьою статті 12 такого змісту:

"Обробка рослин засобами їх захисту здійснюється з урахуванням вимог законодавства про бджільництво."

 

6. у Законі України "Про бджільництво" (Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2000, № 21, ст.157 ) внести наступні зміни:

1) абзац другий частини 1 статті 1 після слів "їх урожайності" доповнити словами "а також для збереження іншої флори України";

 

2) статтю 1 після слів "і сировини для промисловості" доповнити наступним текстом:

"стаціонарна пасіка - пасіка, яка перебуває упродовж усього пасічницького сезону на одному місці;

медоносні угіддя - земельні ділянки, на яких знаходяться медодайні культурні або дикорослі рослини;

ареал розселення бджіл - територія життєдіяльності бджіл зі штучним (пасіка) чи природним їх розселенням у радіусі шести кілометрів від їх гнізд;

гніздо бджіл - стільники з бджолами, розплодом, медом та пергою";

 

3) статтю 7 доповнити абзацом дванадцятим:

"контролю за виробництвом, імпортом та реалізацією ветеринарних препаратів для бджіл.";

 

4) абзац третій статті 10 після слів "службових осіб" доповнити словами "інших юридичних чи фізичних осіб";

 

5) частину третю статті 13 після слів "підлягає реєстрації за місцем" додати слова "фактичного знаходження пасіки або";

 

6) до статті 14 після слів "Земельним кодексом України" доповнити словами "Лісовим кодексом України";

 

7) статтю 16 викласти у такій редакції:

"Перевезення (кочівля) пасік – вивезення бджолиних сімей на медозбір чи запилення ентомофільних рослин здійснюється відповідно до ветеринарно-санітарних правил з обов’язковим письмовим повідомленням органів місцевого самоврядування не пізніше наступного дня після переміщення пасіки про тимчасове їх місце розташування. При цьому у такому повідомленні (заяві) також зазначається прізвище та ім’я пасічника (власника пасіки), його контактні дані та засоби зв’язку, кількість бджолиних сімей, а за наявності і реєстраційний номер потужностей оператора ринку, а також про наявність дозволу (згоди або угоди) власника або користувача земельної ділянки, на якій розміщено кочову пасіку, з дотриманням вимог законодавства про захист персональних даних. Працівники поліції зобов'язані сприяти безперешкодному перевезенню бджіл. Затримка транспортних засобів, що здійснюють їх перевезення (кочівлю), заборонена. У разі необхідності, зупинка повинна проводитися працівниками поліції без загрози загибелі бджолиних сімей, і не більше ніж на десять хвилин, у тому числі для проведення перевірки. ";

 

8) статтю 19 викласти у новій редакції:

"Вимоги до безпечності продуктів бджільництва

Продукти бджільництва мають відповідати вимогам, що встановлені законодавством у сферах безпечності харчової продукції.";

 

9) в абзаці другому статті 21 після слова "випробування" доповнити словом "реєстрація";

 

10) назву статті 26 викласти у новій редакції "Фінансування заходів у галузі бджільництва, державна підтримка (дотації) власників пасік";

 

11) статтю 26 доповнити частинами 3-10 наступного змісту:

"Фінансування заходів у галузі бджільництва також може здійснюватися за рахунок іноземних інвестицій та грантів.

Державна підтримка щодо захисту та розвитку бджільництва забезпечується у вигляді прямих дотацій, що надаються власникам пасік (фізичним та юридичним особам), які зареєстровані в установленому законодавством порядку операторами ринку харчових продуктів та мають зареєстровані потужності (пасіки), яких внесено на підставі повідомлення громадської організації пасічників до Реєстру отримувачів бюджетної дотації у сфері бджільництва - в межах щорічних видатків на фінансування Національної цільової програми захисту та розвитку галузі бджільництва.

Дотаціювання проводиться у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України, для відшкодування власнику пасіки витрат, пов’язаних із закупівлею для використання зареєстрованих ветеринарних препаратів з метою профілактики або лікування захворювань бджіл, механізації працезатратних процесів на пасіці (придбання інвентаря пасічничницького чи іншого обладнання необхідного для функціонування пасіки, або ліній відкачування меду чи фасування продуктів бджільництва, або з виготовлення вуликів, рамок та вощини), забезпеченням якості бджолопродукції, в тому числі її ветеринарно-санітарні дослідження і сертифікація. Розмір дотаційних коштів для кожного власника пасіки складає від двадцяти до п’ятдесяти відсотків від загальної суми його витрат, які є документально підтвердженими, але сукупно за рік не може перевищувати розмір більше двадцяти чотирьох мінімальних заробітних плат.

Перелік та розмір дотацій визначаються Національною цільовою програмою захисту та розвитку галузі бджільництва.

Кабінет Міністрів України кожні п’ять років оновлює Національну (загальнодержавну) цільову програму захисту та розвитку галузі бджільництва і забезпечує щорічне фінансування її видатків.

Повідомлення про власників пасік і розміри дотаційних коштів (за наявності вказаних витрат) формується на підставі письмових заяв власників пасік про відшкодування їм частини витрат та підтверджуючих (платіжних) документів і щомісячно перевіряються, формуються та подаються відповідною громадською організацією пасічників компетентному органу для внесення в електронний Реєстр отримувачів бюджетної дотації у сфері бджільництва.

Дотація виплачуються безпосередньо власнику пасіки, але не пізніше 60 днів з моменту надходження такого повідомлення.

Реєстр отримувачів бюджетної дотації у сфері бджільництва ведеться компетентним органом, який забезпечує для громадськості безперервний та безоплатний доступ до відомостей цього Реєстру на його офіційному веб-сайті. "

 

12) у назві статті 29 слово "Державний" виключити, а статтю 29 викласти у новій редакції:

"З метою запобігання захворюванню бджіл та додержання ветеринарно-санітарних норм і правил у галузі бджільництва ветеринарний контроль забезпечується уповноваженими представниками громадських організацій пасічників, а у разі їх відсутності або при виявленні ознак захворювань або за зверненням власника пасіки ветеринарний контроль здійснюється державними чи приватними ветеринарними лікарями у порядку, визначеному Законом України "Про ветеринарну медицину". ";

 

13) статтю 34 доповнити частинами другою-п’ятою наступного змісту:

"У разі виявлення небезпечних захворювань бджіл, масового отруєння або загибелі бджолиних сімей ветеринарно-санітарне обслуговування, діяльність по встановленню факту загибелі бджіл та лабораторне дослідження (експертиза) для таких власників пасік проводиться безоплатно державними органами та установами.

Кожен підтверджений випадок масового отруєння або загибелі бджіл вважати надзвичайною екологічною ситуацією.

Для встановлення причин масового отруєння або загибелі бджолиних сімей створюється комісія, до складу якої обов’язково входять особи, визначені центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної аграрної політики.

Шкода, яку заподіяно власнику пасіки та підтверджено вказаною комісією, підлягає відшкодуванню у місячний термін з Державного бюджету України, а в подальшому стягуються державою з винних осіб у порядку регресної вимоги.".

 

14) статтю 37 викласти у такій редакції:

"Стаття 37. Інформування про небезпечні, стихійні гідрометеорологічні явища, роботи по захисту рослин, які становлять загрозу бджолам, та інші небезпечні роботи.

Інформування про небезпечні, стихійні гідрометеорологічні явища та їх прогноз, а також про стан навколишнього природного середовища здійснює гідрометеорологічна служба в порядку визначену законодавством.

Обробка ентомофільних рослин здійснюється їх засобами захисту у період відсутності льоту бджіл виключно в нічний час з 22 до 5 години доби, з дотриманням правил, регламентів і нормативів їх застосування.

Фізичні та юридичні особи, які застосовують засоби захисту рослин (пестициди чи агрохімікати), зобов’язані завчасно, але не пізніше ніж за три доби до початку обробки, письмово повідомити органи місцевого самоврядування, на території яких розміщені оброблювані площі, а також шляхом відправлення SMS-повідомлення на телефони власників пасік (пасічників), пасіки яких знаходяться на відстані до десяти кілометрів від місця обробітку, про кожне заплановане застосування засобів захисту рослин.

При цьому повідомляється дата, час та місце обробки, назва рослини, у тому числі віднесення її до ентомофільної, назва та діюча речовина препарату, тривалість його дії та клас небезпечності для бджіл, наявність державної реєстрації.

Орган місцевого самоврядування (сільський староста) після отримання такої інформації невідкладно повідомляє населення та власників пасік через мобільний додаток, визначений центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної аграрної політики, а в разі його відсутності - іншими доступними засобами зв’язку про заплановану обробку ентомофільних рослин пасічників, які зареєстровані у цьому органі у журналі обліку пасік, у тому числі і тимчасово (при кочівлі), а також інші органи місцевого самоврядування, території яких межують з оброблюваною земельною ділянкою в радіусі десяти кілометрів.

Орган місцевого самоврядування (сільський староста) на запит фізичних та юридичних осіб, які застосовують засоби захисту рослин (пестициди чи агрохімікати), зобов’язаний невідкладно надати номери телефонів та інших засобів зв’язку пасічників (власників пасік), при наявності письмової згоди на поширення персональних даних таких осіб, які зареєстровані у даному органі у журналі обліку пасік.".

 

15) частину 2 статті 38 доповнити новими абзацами другим, третім і четвертим:

"знищенні медоносних угідь;

недотриманні вимог щодо охорони бджіл;

масовому отруєнні або загибелі бджіл;".

У зв’язку з цим, абзаци другий-сьомий вважати відповідно абзацами п’ятим-десятим.

 

7. у Законі України "Про місцеве самоврядування в Україні" (Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1997, № 24, ст.170) доповнити підпунктом
6-1 у пункті "б" частини першої статті 33 такого змісту:

"6-1) вжиття необхідних заходів щодо сприяння захисту, розвитку і підтримки бджільництва, виділення земельних ділянок для зайняття бджільництвом і розміщення пасік, розширення медоносних угідь, ведення загального обліку пасік (стаціонарних та кочових) та їх власників, забезпечення взаємодії між суб’єктами господарювання чи фізичними особами та власниками пасік, невідкладного та своєчасного інформування: через засоби зв’язку або письмово - власників пасік про виникнення загрози бджолам при застосуванні суб’єктами господарювання чи фізичними особами засобів захисту рослин (пестицидів чи агрохімікатів), інші органи місцевого самоврядування, території або пасіки яких межують з оброблюваною земельною ділянкою в радіусі десяти кілометрів, а також письмово - суб’єктів господарювання та підрозділів державної ветеринарної медицини про розташування (кочівлю) пасік чи масове отруєння або загибель бджолиних сімей; забезпечення участі представника органу місцевого самоврядування у роботі комісії з встановлення факту масового отруєння або загибелі бджіл;".

 

II. Прикінцеві положення

1. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.

2. Кабінету Міністрів України протягом трьох місяців з дня набрання чинності цим Законом:

привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом;

забезпечити перегляд та приведення міністерствами та іншими центральними органами виконавчої влади їх нормативно-правових актів у відповідність із цим Законом, у тому числі щодо запровадження єдиної методики визначення розміру заподіяної матеріальної шкоди власникам пасік в результаті порушення законодавства про бджільництво, а також запровадження та функціонування бюджетної дотації у сфері бджільництва з 01 січня 2021 року;

розробити та затвердити Національну (загальнодержавну) цільову програму захисту та розвитку галузі бджільництва (на 2020-2025 роки) та оновлювати її кожні п’ять років, забезпечити щорічне фінансування її видатків з Державного бюджету України;

призначити посадову особу (Урядового уповноваженого з питань бджільництва), яка на постійній основі має опікуватися питаннями захисту та розвитку бджільництва, його фінансування, а також забезпечити її функціонування;

проаналізувати стан безпечності пестицидів, їх вплив на виробництво та обіг органічної продукції (сировини), екосистеми та навколишнє середовище в Україні і вжити заходів щодо заборони з 01 квітня 2020 року ввезення на митну територію України та використання в Україні вкрай небезпечних для людей і бджіл пестицидів, з подальшим їх включенням до Переліку пестицидів, заборонених до використання в Україні, а також скасування їхньої державної реєстрації.

3. Органам місцевого самоврядування та громадським організаціям пасічників вжити заходів організаційного характеру, пов’язаних з його прийняттям.

 

 

Голова

Верховної Ради України Д. РАЗУМКОВ