facebook price-tags calendar
Завантажити документ

РОЗДІЛ 1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

  1. ГРОМАДСЬКА СПІЛКА «ВСЕУКРАЇНСЬКЕ ГРОМАДСЬКЕ ОБ’ЄДНАННЯ «СПІЛКА ПАСІЧНИКІВ УКРАЇНИ» (далі – Спілка) є громадським об’єднанням, яке об’єднує на основі спільних інтересів до ведення бджільництва, збуту отриманої продукції бджільництва і збереження бджіл для захисту своїх професійних, соціальних, економічних, екологічних та інших прав шляхом реалізації мети та завдань, передбачених цим Статутом.

  2. Організація здійснює свою діяльність на принципах добровільності, самоврядності, вільного вибору території діяльності, відсутності майнового інтересу її членів, прозорості, відкритості, публічності та рівності перед законом.

  3. Організація створена та діє у відповідності до вимог Конституції України, Закону України «Про громадські об'єднання», інших законодавчих актів та цього Статуту.

  4. Організація є юридичною особою з моменту державної реєстрації згідно чинного законодавства. Має відокремлене майно, самостійний баланс, рахунки, в тому числі в іноземній валюті, в банківських установах, а також печатку, штампи, бланки, емблему, прапор (хоругву) і власну символіку, яка підлягає реєстрації в порядку, встановленому законом.

  5. Діяльність Громадської спілки «Всеукраїнського громадського об’єднання «Спілка пасічників України» поширюється на всю територію України.

  6. Повне найменування Спілки:

Українською мовою: ГРОМАДСЬКА СПІЛКА «ВСЕУКРАЇНСЬКЕ ГРОМАДСЬКЕ ОБ’ЄДНАННЯ «СПІЛКА ПАСІЧНИКІВ УКРАЇНИ»

Англійською мовою: PUBLIC ASSOCIATION «UKRAINIAN PUBLIC ASSOCIATION «UNION OF BEEKEEPERS OF UKRAINE»

  1. Скорочене найменування Спілки:

Українською мовою: ГС «ВГО «СПасУ»

Англійською мовою: PA«UPA «UBU»

 

РОЗДІЛ ІІ. МЕТА ТА НАПРЯМИ ДІЯЛЬНОСТІ СПІЛКИ

  1. Головною метою діяльності Спілки є об'єднання зусиль зацікавлених учасників (членів) Спілки по створенню сприятливих умов розвитку бджільництва в Україні як неодмінного фактору збереження довкілля та бджіл як невід’ємної її складової, а також вирішення питань з реалізації продуктів бджільництва і примноження прихильників пасічникування.

  2. Для досягнення мети Спілка діє в таких напрямах:

   1. об’єднує навколо вiдокремлених пiдроздiлiв Спiлки пасiчнi господарства різної форми власностi для задоволення iснуючих потреб в обмiнi інформацією, юридичному забезпеченнi i створеннi умов для успiшного ведення бджiльництва, інтенсифікації галузi.

   2. сприяє створенню в адмiнiстративних одиницях громадських органiзацiй пасiчникiв, власних вiдокремлених пiдроздiлiв для залучення максимального числа пасiчникiв до участi в дiяльностi Спiлки.

   3. спільно з науковими і державними інституціями виробляє єдину політику розвитку бджільництва на перспективу.

   4. надає членам консультаційну, інформаційну, правову, маркетингову та рекламну допомогу.

   5. сприяє встановленню та розвитку фахових інформаційних зв'язків членів Спілки.

   6. узагальнює і поширює передовий досвід в галузі виробництва, переробки та реалізації продуктів бджільництва.

   7. сприяє впровадженню у практичну діяльність членів Спілки нових науково-технічних розробок, методів і методик, передового виробничого, комерційного, управлінського досвіду.

   8. створює сприятливий інвестиційний клімат для спеціалізованих підприємств, колективних та індивідуальних членів, а також нормативні умови для просування продуктів бджільництва на український і зарубіжний ринки.

   9. здійснює експертно-консультативну діяльність з питань, що входять до компетенції Спілки з наданням відповідних документів.

   10. організовує та координує проведення науково-технічних досліджень у сфері бджільництва, зокрема розробляє та впроваджує спільно з науковими установами програми для якісного збереження, покращення та масового поширення на відповідних адміністративних територіях місцевих відселекціонованих чистопородних бджіл згідно плану їх породного ранжування.

   11. cприяє впровадженню програми суцільного моніторингу епідоотологічного та інвазійного стану пасiк України для попередження епідемій захворювання бджіл та їх масової загибелі, підвищенню експортної привабливості пакетів бджіл та плідних маток.

   12. співпрацює з відповідними державними і науковими установами з впровадженням спільних програм покращення кормової бази бджільництва, зокрема шляхом насадження нових та захисту існуючих медоносних рослин.

   13. розвиває міжнародне співробітництво шляхом обміну делегаціями з іншими країнами;

   14. організовує наукові та практичні конференції, виставки-ярмарки, круглі столи з відповідною тематикою.

  3. Для реалізації зазначених завдань, Спілка в порядку, установленому законодавством України:

   1. представляє та захищає законні права та інтереси своїх членів.

   2. виступає учасником цивільно-правових відносин, набуває майнові і немайнові права, самостійно розпоряджається своїм майном, укладає угоди з українськими та зарубіжними резидентами.

   3. організовує заходи, пов’язані з реалізацією напрямів діяльності Спілки, запрошує до участі в них фахівців та зацікавлених фізичних і юридичних осіб, в тому числі закордонних.

   4. здійснює господарську діяльність, спрямовану на виконання статутних завдань, шляхом створення підприємств та госпрозрахункових установ і організацій.

   5. спільно з державними та науковими установами сприяє утримуванню порядку матко вивідної справи для збереження і посилення позитивних характеристик племінного матеріалу українських порід бджіл.

   6. здійснює контрольно-диспетчерську функцію організації кочового бджільництва з дотриманням породного районування бджіл для ефективного використання медоносних ресурсiв, якісного запилення сільськогосподарських культур з дотриманням ветеринарно-санітарних та екологічних правил.

   7. сприяє за рекомендаціями фармакологічних та ветеринарних служб забезпеченню препаратами боротьби з захворюваннями бджіл, проведенню діагностичних та профілактичних оглядів сімей спеціалістами, наданню необхідної інформації по ветеринарному догляду за бджолами.

   8. поширює знання i передовий досвід використання апітерапії як рівноправного напряму медицини.

   9. популяризує органічне бджільництво, сприяє отриманню пасічниками Спілки сертифікатiв на вироблену органiчну продукцiю.

   10. популяризує та сприяє розвитку зеленого туризму в Україні.

   11. бере участь, у порядку визначеному законодавством у роботi консультативних, дорадчих та iнших допомiжних органiв, утворених органами державної влади та місцевого самоврядування для пiдготовки рекомендацiй з питань, що стосується сфери дiяльностi Спiлки.

   12. може бути залучена до виконання державного замовлення відповідно до закону.

   13. організовує проведення громадської експертизи законопроектів, інших регуляторних актів, які стосуються бджільництва, узагальнює результати обговорення і скеровує до відповідних державних інституцій.

   14. залучає членів Спілки до благодійної діяльності шляхом передачі продуктів бджільництва соціально-вразливим верствам населення.

   15. поширює інформацію про свою діяльність, пропагує свою мету, засновує засоби масової інформації, займається видавничою та інформаційною діяльністю.

   16. співпрацює зі спорідненими громадськими організаціями, виробляє з ними спільну позицію для досягнення статутних цілей.

   17. одержує інформацію, методичну та іншу допомогу від органів державної влади та місцевого самоврядування.

   18. підтримує організаційно та матеріально інші громадські об'єднання, засоби масової інформації, мета і завдання діяльності яких відповідають цілям Спілки та надає необхідну допомогу в їх створенні.

   19. організовує і проводить навчання, семінари, тренінги, практичні заняття, виставки, ярмарки та інші публічні заходи.

   20. надає матеріальну підтримку і вшановує ветеранів пасічницького цеху, встановлює професійні відзнаки та звання.

   21. вносить подання Президенту України на вшанування державними відзнаками членів Спілки, які своєю працею сприяють розвитку українського бджільництва.

   22. дбає про підготовку підростаючого покоління до занять бджільництвом, сприяє пропаганді пасічництва у школах і вищих навчальних закладах, матеріально підтримує ініціаторів таких заходів, підтримує, захищає та впроваджує запатентовані членами Спілки винаходи, просуває їх застосування, а також відслідковує дотримання авторського права членами Спілки.

   23. бере участь у суспільно-політичній дiяльності, може проводити мирнi зібрання (збори, мітинги, демонстрації).

   24. здійснює будь-яку, не заборонену законом, діяльність, необхідну для вирішення статутних завдань і яка не має на меті отримання прибутку.

РОЗДІЛ ІІІ. ЧЛЕНСТВО В СПІЛЦІ. ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ ЧЛЕНІВ.

  1. Членство в Спілці є добровільним.

  2. Членами Спілки можуть бути:

   1. громадські об’єднання пасічників, зареєстровані відповідно до закону.

   2. підприємства та організації, діяльність яких пов’язана з бджільництвом.

   3. фізичні особи – пасічники (індивідуальні члени), у випадку вiдсутностi у адмiнiстративних одиницях зареєстрованих громадських об’єднань пасiчникiв.

  3. Колективні члени Спілки (громадські об’єднання пасічників та підприємства і організації) реалізують свої права і обов’язки через своїх представників, яким відповідно юридична особа видає відповідний мандат з зазначеним терміном повноважень.

  4. Пасічники, що є членами колективних членів Спілки, автоматично набувають членства у Спілці пасічників України і користуються всіма правами, і виконують обов’язки (за згодою), передбачені цим Статутом.

3.4.1 індивідуальні члени Спілки набувають членства у порядку, встановленому Статутом.

  1. Член Спілки бере участь в її дiяльностi та управлiннi безпосередньо або через уповноважених представникiв у порядку, передбаченому цим Статутом.

  2. Засновники, що є учасниками установчих зборiв, набувають членства пiсля державної реєстрації Спiлки i їх повноваження засновника закiнчуються.

  3. Член Спілки має право:

   1. брати участь у зібранні Спілки будь-якого рівня, включно до З’їзду Спілки.

   2. обирати та бути обраним до органів Спілки.

   3. брати участь у роботі підрозділів Спілки, ініціювати та вимагати розгляду питання про створення таких підрозділів.

   4. брати участь у заходах, які проводяться Спілкою, на умовах, визначених відповідним органом Спілки, відповідно до цього Статуту.

   5. користуватись послугами та привілеями Спілки, а також всіма видами допомоги, яку може надати Спілка на умовах, встановлених Радою Спілки.

   6. одержувати організаційну та методичну допомогу у реалізації проектів, схвалених органами Спілки.

   7. вимагати розгляду З'їздом Спілки будь-якого питання, що стосується роботи Спілки, якщо воно не вирішене Радою Спілки.

   8. вносити на розгляд і обговорювати будь-яке питання діяльності Спілки.

   9. отримувати повну та достовірну інформацію про діяльність Спілки.

   10. iнiцiювати розгляд питань про вiдкликання осiб, обраних до складу статутних органiв, у випадку порушення ними вимог Статуту.

   11. припинити членство в Спілці на умовах, передбачених цим Статутом.

  4. Член Спілки зобов’язаний:

   1. дбати про збереження довкілля – природного ареалу існування людини і бджоли.

   2. брати активну участь у діяльності своєї організації та Спілки для досягнення цілей і завдань Спілки.

   3. виконувати вимоги цього Статуту, інших внутрішніх актів Спілки, рішень З'їзду, Ради та інших органів, які є обов’язковими для членів Спілки.

   4. суворо дотримуватись зооветеринарних та карантинних правил утримання бджіл, вести активну боротьбу з хворобами бджіл згiдно ветеринарних правил та iнструкцiй.

   5. своєчасно сплачувати членські внески у розмірі та порядку встановленому відповідними внутрішніми актами Спілки.

   6. дотримуватись правил гідної поведінки у професійному співтоваристві, затверджених рішенням Ради не допускати дій, що дискредитують Спілку та її членів.

   7. інформувати органи Спілки про факти, які можуть зашкодити діяльності Спілки, а також про факти порушення вимог цього Статуту.

   8. нести інші обов'язки, визначені власним сумлінням.

  5. Прийом колективних членів до Спілки здійснюється за їх заявою на найближчому засiданнi Ради Спілки.

   1. Прийом iндивiдуальних членiв до Спiлки здійснюється Радою колективних членів протягом місяця з дня подання заяви.

   2. Рада Спiлки, Рада колективних членів може вiдмовити у прийняттi до Спiлки з наступних пiдстав:

3.9.2.1 здiйснення заявником дiй, що суперечать цiлям та завданням Спiлки.

3.9.2.2 обмеження заявника законом чи рiшенням суду у дiєздатностi.

   1. Рішення про відмову у прийомі може бути оскаржене до Ревізійної комісії Спілки, висновок якої є остаточним.

  1. Член Спілки має посвідчення, зразок якого затверджується Радою Спілки.

  2. Членство в Спілці припиняється в випадках:

   1. добровільного виходу зі Спілки;

   2. виключення з членів Спілки;

   3. автоматичного припинення членства.

  3. Добровільне припинення членства здійснюється шляхом подання письмової заяви. Дата подання заяви є датою припинення членства.

  4. Виключення з членів Спілки здійснюється за наявності однієї (або декількох) наступних підстав:

   1. невиконання статутних Обов’язків, в тому числі вимог Статуту, рішень З'їзду, Ради, Президента, ухвалених відповідно до Статуту Спілки;

   2. вчинення дій, що заподіяли матеріальну чи моральну шкоду Спілці, або завдали шкоди інтересам та діловій репутації Спілки;

   3. недотримання членом Спілки правил етичної та професійної поведінки, затверджених З'їздом.

  5. Виключення з членства здійснюється Радою Спілки на підставі подання Ревізійної комісії Спілки. Рішення Ради про виключення з членства може бути оскаржене до З'їзду, рішення якого є остаточним.

  6. Автоматичне припинення членства в Спілці наступає в таких випадках:

   1. виявлення невідповідності вимогам щодо членства в Спілці;

   2. несплата членських внесків понад термін, встановлений внутрішніми актами Спілки;

   3. визнання члена недієздатною особою у встановленому порядку;

   4. смерті члена;

   5. ліквідації Спілки.

  7. У разі припинення членства в Спілці з підстав, зазначених в п.п. 3.10 - 3.15, майно та кошти, передані таким членом у власність Спілки, поверненню не підлягають.

 

 

 

РОЗДІЛ IV. СТРУКТУРА ТА КОМПЕТЕНЦІЯ ОРГАНІВ СПІЛКИ

  1. Керівними органами Спілки є:

 • З’їзд;

 • Рада;

 • Президія Ради Спілки;

 • Президент, перший віце-президент, віце-президенти;

 • Ревізійна комісія;

 • Виконавча дирекція.

 

З’їзд Спілки

  1. З'їзд Всеукраїнського громадського об’єднання «Спілка пасічників України» є найвищим керівним органом Спілки і вирішує будь-які питання діяльності Спілки, визначені цим Статутом.

  2. З'їзд, у межах своїх повноважень:

   1. визначає основні напрями діяльності Спілки;

   2. затверджує Статут, ухвалює зміни і доповнення до нього;

   3. розглядає, оцiнює та затверджує звіти Президента та Ревізійної комісії;

   4. обирає керівні органи: Раду, Президента, віце-президентів та Ревізійну комісію;

   5. затверджує положення та інші нормативні документи, що регулюють діяльність Спілки;

   6. заслуховує та затверджує звіт Ревізійної комісії про використання коштів та майна Спілки;

   7. затверджує правила етичної і ділової поведінки члена Спілки;

   8. розглядає скарги на виключення зі Спілки, а також на рішення, дії чи бездіяльність керівних органів чи осіб Спілки, якщо рішення по скарзі, ухвалене Радою Спілки, не задовольняє заявника;

   9. приймає рішення про реорганізацію чи саморозпуск (ліквідацію) Спілки, призначення ліквідаційної комісії, затвердження ліквідаційного балансу.

  3. З'їзд Спілки скликається один раз на три роки. Позачерговий З'їзд може бути скликаний рішенням Ради Спілки, Президента, Ревізійної комісії, або на вимогу не менше половини колективних членів Спілки, що діють на території певної області.

  4. Рішення про скликання З'їзду ухвалюється Радою Спілки, квоти представництва на З'їзд визначаються Радою в залежності від кількості членів Спілки, які входять до складу колективних членів за територіальною ознакою; на цьому ж засіданні Рада Спілки формує Оргкомітет З'їзду та затверджує проект порядку денного.

   1. Про скликання чергового З'їзду члени Спілки повідомляються Радою не пізніше 30 (тридцяти) днів до його проведення.

  5. Делегати З'їзду обираються колективними членами Спiлки за пропорцiйним принципом, але не менше одного делегата вiд юридичної особи;

   1. Пасiчники, якi не входять до громадських органiзацiй, можуть брати участь у З'їздi з дорадчим голосом.

  6. З'їзд є правомочним за умови присутності на ньому не менше двох третин від числа обраних делегатів.

   1. Головує за З’їзді Президент Спілки, а на позачерговому З'їзді, скликаному не за ініціативою Президента Спілки, голова Оргкомітету З'їзду, який обирається Радою Спілки.

  7. Рішення З'їзду, за винятком виборів Президента, приймаються відкритим голосуванням. Рішення вважається ухваленим, якщо за нього проголосувало не менше половини присутніх на З'їзді делегатів, чиї повноваження підтверджені мандатною комісією.

   1. Рішення з питань реорганізації чи саморозпуску (ліквідації) Спілки приймаються більшістю в три чверті від загального складу присутніх делегатів З'їзду.

   2. Голосування по виборах Президента здійснюється бюлетенями.

  8. Секретаріат З'їзду організовує ведення протоколу і передає його на зберігання Виконавчої дирекції не пiзнiше 30 днiв з дня проведення З'їзду.

Рада Спілки

  1. Рада Спілки (далі – Рада) є постійно діючим колегіальним органом у період між проведенням З'їздів. Термін повноваження Ради – 3 (три) роки.

  2. Персональний склад Ради затверджується рішенням З'їзду. До складу Ради за посадою входять: Президент Спілки, Перший віце-президент, віце-президенти, керівники колективних членів Спілки, або у разі неможливості виконання своїх обов’язкiв, їх заступники, а також керівники структурних підрозділів, створених Радою Спілки.

   1. Представник колективного члена Спілки протягом терміну повноважень Ради може бути замінений на іншого згідно протоколу, направленого до Ради.

   2. За відсутність на засіданнях Ради більше двох разів підряд без поважних причин, член Ради може бути виключений з її складу, якщо за таке рішення проголосувало більше половини членів Ради. За пропозицією організації, представник якої виключений, до складу Ради, включається новий член Ради.

  3. На засіданнях Ради головує Президент Спілки. У випадку його відсутності - Перший віце-президент, за його відсутності- головуючий обирається з числа присутніх на засіданні Ради.

  4. До компетенції Ради належать:

   1. підготовка до розгляду З'їздом звіту про діяльність Ради за звітний період;

   2. підготовка та подання на затвердження З'їзду положень та інших внутрішніх актів, прийняття яких є виключно компетенцією З'їзду, а також змін до них;

   3. контроль за виконанням рішень З'їзду;

   4. створення комітетів, постійних і тимчасових комісій, робочих груп, визначення їх повноважень і порядку роботи, а також призначення керівників цих підрозділів;

   5. затвердження річних фінансових планів та інших програм фінансової діяльності;

   6. підготовка та оприлюднення щорічних доповідей щодо діяльності Спілки та виконання її бюджету;

   7. затвердження правил, процедур та інших внутрішніх актів Спілки за винятком тих, що належать до компетенції З'їзду;

   8. ухвалення рішення про створення юридичних осіб, участь в професійних об’єднаннях, міжнародних (неурядових) організаціях;

   9. затвердження зразків печатки, штампів та положення по символіку Спілки, а також зразка посвідчення члена спілки пасічників України.

   10. скликання чергового і позачергового З'їзду, оповіщення членів Спілки про проведення З'їзду.

   11. визначення і доведення до відома членів Спілки умов їх участі в заходах, які проводяться Спілкою, і користування послугами, які надаються Спілкою.

   12. узагальнює і розглядає клопотання колективних членів Спілки про нагородження державними відзнаками, готує відповідні подання до Президента України;

   13. нагородження відомчими відзнаками і заохочення членів Спілки у вiдповiдностi з встановленим порядком;

   14. визначення процедури і порядку формування делегацій для участі у міжнародних заходах;

   15. шляхом опитування щорічно визначає кращий друкований орган, який висвітлює бджолярську тематику;

   16. виключення з числа членів Спілки;

   17. розгляд скарг, заяв і пропозицій щодо поліпшення діяльності Спілки.

  5. Чергові засідання Ради скликаються Президентом Спілки в міру потреби виконання статутних завдань, але не менше трьох разів на рік (у січні, травні і серпні). Позачергове засідання може бути скликане рiшенням Ревізійної комісії, або на вимогу не менше третини від кількості членів Ради.

   1. Про час, місце проведення і порядок Денний засідання ради члени повідомляються за 10 (десять) днів до його проведення, якщо про це було вирішено на попередньому засіданні Ради.

   2. Засідання Ради є правомочним, якщо на ньому присутні не менше половини від загального складу Ради. У випадку відсутності кворуму, протягом 7 (семи) днів має бути скликане позачергове засідання Ради.

   3. Член Ради бере участь у засідання особисто. У випадку відсутності з поважних причин, член Ради може делегувати свого представника за дорученням.

   4. Рішення Ради ухвалюються більшістю голосів від присутніх на засіданні. У випадку рівності голосів, ухваленим вважається рішення, за яке проголосував Президент Спілки.

   5. Засідання Ради може проводитись шляхом використання засобів зв’язку, зокрема, скайп-зв’язку. Рішення про таке засідання ухвалюється Президією Ради і доводиться до членів не пізніше 5 (п’яти) днів до проведення.

  6. Ухвалені Радою рішення оформляються протоколом, який підписується Президентом, або особою, яка його замінює, та секретарем і зберігається у порядку, визначеному Радою.

4.15.1 На виконання ухвалених Радою рішень, Президент Спілки видає розпорядження, або накази, що є обов’язковими до виконання посадовими особами та працівниками Спілки.

  1. Рада звітує про результати своєї діяльності перед черговим З'їздом. У випадку визнання роботи Ради незадовільною на позачерговому З'їзді, З'їзд ухвалює рішення про переобрання персонального складу Ради.

Президент, віце-президент Спілки

  1. Президент Спілки, очолює Раду та є вищою посадовою особою Спілки. Президент обирається З'їздом терміном на 3(три) роки.

   1. Кандидатури на посаду Президента висуваються Радою Спілки, колективними членами Спілки або шляхом самовисування.

  2. В межах своєї компетенції Президент Спілки:

   1. забезпечує загальне керівництво діяльністю Спілки та Ради щодо реалізації статутної мети та завдань Спілки;

   2. представляє Спілку у відносинах з органами центральної та місцевої влади, іншими державними та недержавними українськими, закордонними та міжнародними організаціями, підприємствами, приватними особами, діє від імені Спілки без довіреності та вчиняє від імені Спілки юридично значущі дії;

   3. головує на З'їзді та засіданнях Ради;

   4. подає кандидатуру виконавчого директора на затвердження Ради;

   5. має право скликати позачергові засідання Ради;

   6. має право скликати позачерговий З'їзд;

   7. має право підписувати будь-які документи, що стосуються діяльності Спілки;

   8. підписує затверджений З'їздом Статут Спілки, зміни та доповнення до нього;

   9. скликає позачерговий З'їзд на вимогу Ради Спілки, або на вимогу не менше половини колективних членів Спілки, що діють на території певної області у місячний термін з моменту надходження такої вимоги;

   10. звертається до Ревізійної комісії з пропозицією розглянути скаргу члена (членів) Спілки, викладає Ревізійній комісії свою думку з цього приводу;

   11. забезпечує координацію діяльності відокремлених підрозділів та інших структурних підрозділів Спілки;

   12. може створювати консультативно-дорадчий орган для визначення стратегії розвитку Спілки;

   13. виконує інші функції, що випливають з цього Статуту та чинного законодавства України.

  3. Перший віце-президент Спілки здійснює науково-методичне забезпечення діяльності Спілки, а також виконує повноваження Президента у випадку неможливості виконання ним своїх повноважень, на строк, що виявиться необхідним у зв’язку з такою неможливістю, або до обрання нового Президента.

  4. Віце-президенти Спілки відповідають за діяльність колективних членів Спілки за територіальною ознакою, а також виконують функціональні обов'язки згідно внутрішнього розподілу.

   1. Кандидатури першого віце-президента та віце-президентів Спілки вносяться новообраним Президентом Спілки для обрання З'їздом після консультацій з колективними членами Спілки.

Президія Ради Спілки

  1. Президія Ради Спілки утворюється у складі Президента, першого віце-президента, віце-президентів і Виконавчого директора Спілки. Термін повноваження Президії Ради Спілки – 3(три) роки.

  2. До компетенції Президії Ради відноситься:

   1. оперативне вирішення питань, що виникають в діяльності Спілки в перiод мiж засiданнями Ради з наступним інформуванням членів Ради Спілки;

   2. підготовка питань до розгляду Радою Спілки і формування порядку денного засідання Ради Спілки.

  3. Скликає Президії Ради і головування на ній здійснює Президент Спілки.

  4. Скликається в міру необхідності.

  5. Рішення вважається прийнятим, якщо більше половини проголосували за нього.

Ревізійна комісія

  1. Ревізійна комісія здійснює контроль за дотриманням вимог Статуту, внутрішніх актів Президентом, Радою Спілки, а також членами Спілки, і перевіряє фінансово- господарську діяльність Ради Спілки, стан та облік матеріальних цінностей Спілки. Ревізійна комісія на власний розсуд, але не рідше одного разу на три роки проводить перевірку фінансово-господарської діяльності Спілки і звітує перед З'їздом.

  2. Ревізійна комісія у складі 5 (п’ятьох) осіб обирається З'їздом з кандидатур, рекомендованих колективними членами Спілки, що діють на території певної області, рейтинговим голосуванням терміном на 3 (три) роки.

  3. Голова Ревізійної комісії обирається Ревізійною комісією на строк її повноважень. Головою, або членом Ревізійної комісії не може бути член Ради, Виконавчий директор.

  4. Ревізійна комісія:

   1. Контролює виконання бюджету Спілки;

   2. Контролює використання коштів та майна Спілки;

   3. Розглядає скарги на рішення колективних членів про відмову у прийнятті до Спілки;

   4. Готує подання до Ради Спілки про виключення з членів Спілки.

  5. Ревізійна комісія діє на підставі Положення про Ревізійну комісію, яке розглядається Радою і затверджується З'їздом.

  6. Звіт про планові і позапланові перевірки фінансової діяльності структурних, керівних органів Спілки надаються Раді Спілки і оприлюднюються на інтернет-сторінці Спілки.

   1. Будь-яка посадова особа Спілки на запит Ревізійної комісії зобов’язана надати на вимогу Ревізійної комісії всі необхідні документи та запитувану інформацію.

  7. У випадку виявлення зловживань посадових осіб Спілки, створених нею підприємств чи організацій, що завдає, або може завдати суттєвої шкоди Спілці, Ревізійна комісія інформує Раду Спілки з вимогою розгляду цього питання на найближчому засіданні Ради Спілки.

  8. Ревізійна комісія Спілки в своїй діяльності підзвітна З'їзду і координує свою діяльність з Радою Спілки.

  9. Чергові засідання Ревізійної комісії скликаються не менш як раз на шість місяців, а позачергові – за ініціативою Голови Ревізійної комісії Спілки. Засідання Ревізійної комісії скликається Головою Ревізійної комісії і є правомірним за участі у ньому більше половини членів Ревізійної комісії. Рішення приймаються більшістю голосів присутніх членів Ревізійної комісії.

  10. Ревізійна комісія Спілки веде протоколи своїх засідань, а також забезпечує їх належне зберігання.

  11. Рішення, дії, бездіяльність Ради Спілки, Виконавчого директора, може бути оскаржене будь-яким членом Спілки шляхом подання скарги до Ревізійної комісії. Ревізійна комісія за результатами розгляду скарги приймає одне з таких рішень: відхиляє скаргу як необґрунтовану або передає матеріали скарги на розгляд З'їзду Спілки. Строк розгляду скарги не може перевищувати трьох місяців.

  12. Рішення, дії, бездіяльність Президента, віце-президентів та Ревізійної комісії можуть бути оскаржені будь-яким членом Спілки шляхом подання скарги на розгляд З'їзду Спілки через Виконавчого Директора. За результатами розгляду скарги З'їзд приймає одне з таких рішень: відхиляє скаргу, як необґрунтовану чи задовольняє частково або повністю. Строк розгляду такої скарги обмежується проведенням чергового зїзду.

Виконавча дирекція

  1. Виконавча дирекція є адміністративно-виконавчим органом, яка очолюється Виконавчим директором.

  2. Виконавчий директор та інші посадові особи Виконавчої дирекції призначаються на посаду та звільняються Президентом за погодженням з Радою та є підзвітними Президенту.

  3. Виконавча дирекція здійснює функції, визначені Президентом та затверджені Радою.

Організаційна структура Спілки

  1. Структуру Спілки складають: Рада Спілки, колективні члени, спілка пасічників підприємства, установи чи організації, також структурні підрозділи, створені за рішенням Ради Спілки. Створення декількох структурних підрозділів одного рівня в межах однієї адміністративної одиниці (області, району) не допускається.

  2. Колективні члени Спілки, обласнi вiдокремленi пiдроздiли, а також структурнi пiдроздiли проводять свої конференції (збори) регулярно, але не менше одного разу на рiк.

 

 

РОЗДІЛ V. ДЖЕРЕЛА НАДХОДЖЕННЯ І ПОРЯДОК ВИКОРИСТАННЯ КОШТІВ ТА ІНШОГО МАЙНА.

  1. Спілка здійснює володіння, користування та розпорядження коштами та іншим майном, що знаходиться у її власності згідно з чинним законодавством України.

  2. Для здійснення статутної діяльності Спілка отримує кошти та майно з наступних джерел:

   1. вступні, членські, цільові та інші внески членів;

   2. кошти або майно, які надходять безоплатно або у вигляді безповоротної фінансової допомоги чи добровільних пожертвувань;

   3. пасивні доходи в розумінні Податкового кодексу України;

   4. надходження від основної діяльності Спілки;

   5. дотацій або субсидій, отриманих із державного або місцевого бюджетів, державних цільових фондів або в межах технічної чи благодійної, у тому числі гуманітарної, допомоги, крім дотацій на регулювання цін на платні послуги.

  1. Розпорядження майном Спілки здійснюють у межах визначеної цим Статутом компетенції відповідні органи Спілки, а розпорядження майном відокремлених підрозділів - Голови відокремлених підрозділів.

  2. Ризик випадкової загибелі або пошкодження майна, що є власністю Спілки, несе Спілка. Ризик випадкової загибелі або пошкодження майна, що передане Спілці у користування, несе сторона, визначена відповідним договором.

  3. Спілка самостійно встановлює розмір та форму використання коштів. Щорічний бюджет Спілки розробляється Радою та Виконавчим директором Спілки та затверджується Радою.

  4. Поточні витрати здійснюються Виконавчим директором самостійно відповідно до затвердженого бюджету Спілки. Якщо поточні квартальні витрати Спілки перевищують встановлений Радою згідно бюджету квартальний ліміт, витрачання коштів здійснюється Виконавчим директором за погодженням із Радою Спілки або Президентом.

  5. Кошти та майно Спілки не підлягають розподілу між її засновниками, членами та працівниками (крім оплати їхньої праці, нарахування єдиного соціального внеску), членів органів управління та інших пов’язаних з ними осіб, не можуть використовуватися для вигоди будь-якого окремого члена Спілки.

  6. Кошти та інше майно Спілки, в тому числі у разі її припинення (у результаті її ліквідації, злиття, поділу, приєднання або перетворення), не можуть перерозподілятися між її членами і повинні бути передані іншій неприбутковій юридичній особі або кільком відповідного виду або зараховані до доходу бюджету.

  7. Рада Спілки затверджує Положення про членські внески.

  8. Члени Спілки при вступі до неї та в подальшому сплачують вступний та щорічні внески у грошовій одиниці України – гривні.

  9. Членські внески до Спілки також можуть бути у вигляді майна (обладнання, автотранспорту, тощо), прав користування інтелектуальною власністю, інших майнових прав. Порядок передачі майна у власність Спілки регулюється чинним законодавством України.

  10. Грошові надходження Спілки використовуються виключно для фінансування видатків на утримання неприбуткової організації, реалізації мети (цілей, завдань) та напрямів діяльності (проектів та програм, здійснення благодійної діяльності, розвитку матеріально-технічної бази та утримання виконавчих органів), визначених Статутом.

  11. Вступні внески – це кошти, які одноразово сплачуються заявниками під час вступу до Спілки.

  12. Вступний внесок сплачується незалежно від того, чи був коли-небудь заявник членом Спілки.

  13. Щорічні внески – це кошти, які сплачуються членами Спілки щорічно впродовж всього терміну перебування членом Спілки.

  14. Члени Спілки сплачують вступний внесок при вступі до неї та в подальшому сплачують щорічні членські внески.

  15. Розмір вступного та щорічного членського внеску, щорічного внеску колективного члена затверджується Радою Спілки .

  16. Вступний членський внесок сплачується протягом 10 (десяти) календарних днів після отримання повідомлення про прийом до Спілки на розрахунковий рахунок Спілки. За бажанням, заявник може сплатити такі внески до прийняття рішення про прийом заявника до Спілки. У цьому випадку копія платіжного доручення на перерахування вступного членського внеску з відміткою установи банку або копія квитанції додаються до заяви про прийняття до Спілки.

  17. Щорічні членські внески сплачуються до 1 березня року, за який мають бути сплачені членські внески.

  18. Вступний та щорічні членські внески вважаються сплаченими з моменту надходження коштів на розрахунковий рахунок Спілки.

  19. У випадку несплати щорічного членського внеску до 1 травня ( якщо відсутнє рішення Виконавчої дирекції про надання пільги члену Спілки шляхом розстрочки чи скасування членського внеску) членство в Спілці припиняється, про що Виконавча дирекція направляє повідомлення члену Спілки.

РОЗДІЛ VI. ПОРЯДОК СТВОРЕННЯ, ДІЯЛЬНОСТІ ТА ПРИПИНЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ ВІДОКРЕМЛЕНИХ ПІДРОЗДІЛІВ СПІЛКИ

 

  1. Спілка може мати відокремлені підрозділи, які утворюються рішенням Ради.

  2. Відокремлені підрозділи мають наступні повноваження:

   1. реалізують статутні мету та завдання Спілки у певному населеному пункті в межах наданих З’їздом;

   2. проводять роботу по залученню нових членів засобами, не забороненими чинним законодавством України;

   3. представляють Спілку на території певної адміністративно- територіальної одиниці України.

  3. Керівник відокремленого підрозділу має право :

   1. використовувати назву та символіку Спілки для реалізації завдань Спілки;

   2. отримувати допомогу у реалізації завдань Спілки від керівних органів та посадових осіб Спілки;

   3. бути присутнім на засіданні Ради, Виконавчої дирекції;

   4. звертатись з клопотаннями до керівних органів Спілки;

   5. на захист своїх законних прав та інтересів;

   6. на всебічне сприяння від керівних органів Спілки.

  4. Керівник відокремленого підрозділу зобов’язаний:

   1. дотримуватись вимог Статуту Спілки;

   2. активно впроваджувати рішення керівних органів Спілки (прийнятих в межах Статуту Спілки та чинного законодавства);

   3. не допускати дій, спрямованих на порушення честі, гідності членів Спілки.

  5. Діяльність відокремленого підрозділу може бути припинено шляхом його закриття за рішенням Ради або З’їзду Спілки, а також в судовому порядку.

  6. Майно та кошти, яке було закріплене за відокремленим підрозділом, передається безпосередньо до відання Ради до прийняття рішення щодо розподілу майна та коштів З’їздом.

РОЗДІЛ VІІ. ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ

7.1. Спілка має право здійснювати зовнішньоекономічну діяльність у встановленому діючим законодавством порядку.

РОЗДІЛ VIII. ОБЛІК ТА ЗВІТНІСТЬ

  1. Створені Спілкою установи та організації ведуть оперативний та бухгалтерський облік, статистичну звітність, реєструються в органах державної податкової служби та вносять до бюджету платежі у порядку і розмірах, передбачених законодавством України. Спілка подає у встановленому порядку фінансовим органам декларації про свої доходи та витрати.

  2. Відповідальність за стан обліку, своєчасне подання бухгалтерської та іншої звітності покладено на посадових осіб Виконавчої дирекції та головного бухгалтера Спілки, голів та бухгалтерів відокремлених підрозділів.

  3. Фінансовий рік встановлюється з 1 січня до 31 грудня включно.

  4. Річний звіт та баланс Спілки складаються у строки, визначені чинним законодавством України.

  5. Посадові особи Спілки несуть встановлену законодавством України відповідальність за достовірність даних, що містяться в річному звіті та балансі.

РОЗДІЛ ІХ. ПРИПИНЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ СПІЛКИ

  1. Припинення діяльності Спілки здійснюється шляхом її реорганізації або саморозпуску.

  2. Припинення діяльності Спілки проводиться за рішенням З’їзду, якщо за таке рішення проголосувало 3/4 членів Спілки, які беруть участь у З’їзді або за рішенням суду про заборону (примусовий розпуск) Спілки.

  3. З’їзд Спілки, після прийняття рішення про саморозпуск Спілки, створює ліквідаційну комісію або доручають керівному органу здійснювати повноваження ліквідаційної комісії для проведення припинення діяльності Спілки, як юридичної особи, а також приймає рішення щодо використання коштів та майна Спілки після її ліквідації відповідно до Статуту. У разі саморозпуску Спілки її майно та кошти після задоволення вимог кредиторів передаються за рішенням Спілки на статутні або благодійні цілі іншому (кільком іншим) громадському об'єднанню, а в разі неприйняття такого рішення - зараховуються відповідно до закону до державного або місцевого бюджету.

  4. У разі реорганізації Спілки її майно, активи та пасиви передаються правонаступнику.

  5. Реорганізація Спілки здійснюється шляхом її приєднання до іншого громадського об'єднання такого самого статусу. Реорганізація здійснюється на підставі рішення З’їзду про припинення діяльності з приєднанням до іншого об'єднання та рішення громадського об’єднання, до якого приєднуються Спілки, про згоду на таке приєднання.

  6. У разі припинення Спілки її активи повинні бути передані одній або кільком неприбутковим юридичним особам відповідного виду або зараховані до бюджету.

  7. Про прийняті рішення, щодо реорганізації Спілки шляхом приєднання, Спілка повідомляє уповноважений орган з питань реєстрації. Разом з повідомленням до уповноваженого органу з питань реєстрації подаються документи, визначені Законом України «Про громадські об’єднання».

РОЗДІЛ Х. ЗМІНИ І ДОПОВНЕННЯ ДО СТАТУТУ СПІЛКИ

  1. Рішення про внесення змін і доповнень до Статуту приймаються не менше як 3/4 голосів від фактичної загальної кількості членів, які беруть участь у З’їзді.

  2. Про зміни i доповнення до Статуту Спілка повідомляє уповноважений орган з питань реєстрації, в якому знаходиться реєстраційна справа Спілки у термін, визначений законодавством України.